Privacy Policy - Client

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Γενικά

Η SimpleApps M.I.K.E. δεν θα συλλέγει προσωπικά δεδομένα παρά μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο και αφού προηγουμένως τηρήσει όλες τις εκ της κειμένης νομοθεσίας διαδικασίες και ανακοινώσεις. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η εταιρεία SimpleApps M.I.K.E. (έδρα: Κορδελιού 18, Τ.Κ. 16231, Βύρωνας, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ: 2108007357, εφεξής: SimpleApps) στην οποία και μπορείτε να απευθύνεστε ανά πάσα στιγμή για την άσκηση των κατά το άρθρο 12 και 13 Ν.2472/1997 δικαιωμάτων σας. Τέτοια συλλογή προσωπικών δεδομένων θα λαμβάνει χώρα προκειμένου να διεξαγάγουμε μία ή περισσότερες από τις απαιτούμενες λειτουργίες ή δραστηριότητες ή προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του συνεργαζόμενου ξενοδοχείου και η συλλογή αυτή θα πραγματοποιείται μόνο με νόμιμα και δίκαια μέσα. Η καταχώρηση των δεδομένων σας για τέτοια απαιτούμενα στοιχεία επισημαίνεται με το σύμβολο [*] ή με ένα παρόμοιο σύμβολο. Η SimpleApps ενδέχεται να ζητήσει πρόσθετα μη υποχρεωτικά στοιχεία από εσάς προκειμένου να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας για τους πελάτες μας, να διεξαγάγουμε εκστρατείες άμεσης προώθησης ή να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς. Μπορείτε ελεύθερα να επιλέξετε αν θα ανταποκριθείτε ή όχι σε τέτοιου είδους αιτήματα για πρόσθετες πληροφορίες.
Τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε είναι: ονοματεπώνυμο, ηλικία, φύλο, γενικότερη οικογενειακή κατάσταση ευρύτερη περιοχή διαμονής, παραγγελίες, κατανάλωση και εν γένει προτιμήσεις σας αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του συνεργαζόμενου ξενοδοχείου (π.χ. τύπος δωματίου, διάρκεια διαμονής, κατανάλωση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών εντός του ξενοδοχείου κλπ.), καθώς επίσης και δεδομένα θέσης της συσκευής στην οποία χρησιμοποιείτε την εφαρμογή.

Διαχείριση, σκοπός επεξεργασίας και κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που τυχόν θα μας παρέχονται μέσω της εφαρμογής πραγματοποιείται με κατάλληλο και προσεκτικό τρόπο. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμεύσουν αποκλειστικά και μόνο για τη δημιουργία στατιστικών, πλήρως ανωνυμοποιημένων μοντέλων και προϊόντων, τα οποία σχετίζονται με την ανάλυση των μοτίβων συμπεριφοράς και των προτιμήσεων των πελατών του συνεργαζόμενου ξενοδοχείου. Τρίτος αποδέκτης των δεδομένων σας αυτών μπορεί να είναι μόνο το συνεργαζόμενο ξενοδοχείο. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν εμπιστευτικά και δεν θα διαβιβαστούν σε κανένα άλλο τρίτο φυσικό η νομικό πρόσωπο.
Η SimpleApps ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ή να συνδυάσει τα Προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην Εφαρμογή με άλλα στοιχεία τα οποία μπορεί να συλλέξει από εσάς ή από τρίτα μέρη, με στόχο την πιο αποτελεσματική προσαρμογή, βελτίωση και ανάπτυξη της Εφαρμογής, των λειτουργιών, των δραστηριοτήτων, των προϊόντων, των υπηρεσιών, των εφαρμογών και των προσφορών προς εσάς και γενικά τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη.
Αποδεχόμενοι ηλεκτρονικά την παρούσα σύμβαση δηλώνετε ρητά τη συγκατάθεσή σας προς την SimpleApps, αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων σας αποκλειστικά και μόνον για τον ανωτέρω σκοπό και υπό τους όρους της παρούσας δήλωσης και τους Όρους Χρήσης της Εφαρμογής.
Η SimpleApps εγγυάται ότι τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς που περιγράφηκαν ανωτέρω. Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους και την παρούσα πολιτική προστασίας των δεδομένων σας δηλώνετε ότι κατανοείτε πλήρως και συναινείτε στη χρήση από την SimpleApps υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής (cloud computing) και την αποθήκευση των δεδομένων σας σε διακομιστές (servers) παρόχων υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής, οι οποίοι δύνανται να είναι εγκατεστημένοι σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή και εκτός Ε.Ε., πάντοτε σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στη σχετική ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα συνίστανται μόνο στην αποθήκευση των δεδομένων σας, ενώ υπεύθυνος της επεξεργασίας τους θα παραμένει η SimpleApps. Η SimpleApps δηλώνει ότι θα επιλέγει παρόχους υπηρεσιών cloud computing, οι οποίοι, κατά δήλωσή τους, θα εγγυώνται τη συμμόρφωση, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, με τη σχετική νομοθεσία της Ε.Ε. περί προστασίας των δεδομένων, δεν φέρει, όμως, η SimpleApps καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, τροποποίηση, κλοπή ή πρόσβαση στα δεδομένα σας από μη έχοντες δικαίωμα προς τούτο, ως αποτέλεσμα πράξεων ή παραλείψεων του παρόχου υπηρεσιών cloud computing ή/και των οργάνων ή/και προστηθέντων ή/και εργολάβων αυτού ή/και άλλων τρίτων φυσικών ή/και νομικών προσώπων.
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της SimpleApps δεν ισχύει όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές τρίτων μερών. Αυτές οι εφαρμογές τρίτων μερών ενδέχεται να περιέχουν ξεχωριστές πολιτικές προστασίας ιδιωτικού απορρήτου, τις οποίες πρέπει να ελέγξετε.


Καταστροφή και ενημέρωση προσωπικών δεδομένων

Σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουμε στην κατοχή μας δεν είναι πλέον απαραίτητα για οποιονδήποτε από τους σκοπούς που παρατίθενται στην ενότητα «Χρήση και κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων» παραπάνω, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να λάβουμε εύλογα μέτρα για την καταστροφή ή την αφαίρεση της δυνατότητας ταυτοποίησης των προσωπικών δεδομένων μετά την πάροδο ενός εύλογου χρονικού διαστήματος. Εάν παράσχετε στη SimpleApps τα οποιαδήποτε προσωπικά σας δεδομένα, θα έχετε το δικαίωμα, με εύλογη προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση, να ζητήσετε επιθεώρηση, αλλαγή, τροποποίηση ή διαγραφή αυτών των προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να άρετε την παρούσα συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή. Η άρση της συγκατάθεσης ισχύει για το μέλλον, από την κοινοποίησή της στην SimpleApps και δεν δύναται να έχει αναδρομική ισχύ.